Garddwr Cynhwysiad Cymunedol

Cefndir

Diben y swydd hon yw cryfhau’r cysylltiad rhwng pob agwedd o’r ardd a’r gymuned yn gyffredinol, yn arbennig y rhai ar ymylau cymdeithas ac i wella cyfleoedd ar gyfer defnyddwyr ein gwasanaeth i ryngweithio â gwirfoddolwyr ac aelodau ein cymuned.

Cytundeb cyfnod penodol o un flwyddyn yw hwn, ond pe bai’r prosiect yn llwyddiannus, buasem chwilio am gyllid i ymestyn y cytundeb.

Prif Gyfrifoldebau

 • Gweithio fel garddwr, fel rhan o dîm, ar gyfer elusen Gardd Furiog Fictoraidd Erlas.
 • Annog a chynorthwyo gwaith defnyddwyr ein gwasanaeth, gwirfoddolwyr, staff a chyfarwyddwyr yr elusen yn yr ardd.
 • Annog yn weithredol a gweithio â grwpiau ac unigolion allanol yn arbennig y rhai ar ymylau cymdeithas i fod yn weithgar yng ngwaith yr elusen.
 • Cyfrannu at ddatblygu cynlluniau blynyddol yr ardd gan gynnwys plannu, amaethu a chynaeafu yn yr ardd yn ogystal â’i datblygiad tymor hir.
 • Cynorthwyo cynnal a chadw offer a pheirianwaith garddio (eu trin yn flynyddol).
 • Chwarae rôl weithgar i wella delwedd yr ardd furiog a’i chynefin.
 • Cynnal gwaith cadwriaethol yn ardaloedd bywyd gwyllt yr ardd.
 • Cymryd rôl weithgar yn tywys ymwelwyr o gwmpas yr ardd, gan gynnwys yn ystod diwrnodau agored.
 • Paratoi a darparu sesiynau gweithdy ar weithgareddau’r ardd yn ôl yr angen.
 • Hybu amcanion, dibenion a gwaith yr elusen.
 • Cydymffurfio â phob agwedd o ddeddfwriaeth Iechyd a Diogelwch, gan gynnwys rheoliadau Covid yn gystal â diogelu a gwarchod plant.
 • Ymgymryd â dyletswyddau eraill yr elusen yn ôl yr angen.

Bydd deiliad y swydd yn atebol i reolwr y safle

 

Gofynion Hanfodol

 • Hyfforddiant garddwriaethol hyd at lefel 3 neu lefel cyffredin 2 RHS neu brofiad ymarferol priodol ar draws ystod o feysydd.
 • Profiad o gynhyrchu llysiau a ffrwythau
 • Profiad o luosogi a chynhyrchu planhigion i’w gwerthu
 • Profiad o gynllunio cnwd.

Gofynion Dymunol

 • PA 1 a 6
 • Y gallu i siarad ac ysgrifennu yn y Gymraeg
 • Profiad o ddatblygu asesiadau risg gweithredol
 • Profiad neu ddealltwriaeth o ddatblygu asesiadau COSHH
 • Profiad o drin a defnyddio ystod o beirianwaith garddwriaethol.

 

Cyflog: £17450

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw canol dydd ar 31 Ionawr 2022

Os hoffech chi ymgeisio am y swydd, danfonwch CV a llythyr at hr@erlas.org