Swyddog Cynorthwyol Gweinyddol

Cefndir

Diben y swydd hon yw darparu cymorth gweinyddol i’r elusen er mwyn sicrhau bod yr elusen yn gweithredu’n effeithiol. Bydd deiliad y swydd yn cynorthwyo rheolwyr, staff, gwirfoddolwyr a chyfarwyddwyr trwy ystod o dasgau yn gysylltiedig â threfnu, gweinyddu a chyfathrebu.

Cytundeb tymor penodol un flwyddyn, rhan amser yw hwn ar gyfer 35 awr yr wythnos. Bydd deiliad y swydd yn atebol i Swyddog Arweiniol yr Elusen

Bydd rhaid i ddeiliad y swydd weithio o swyddfeydd yr elusen.

 

Cyfrifoldebau Penodol

Cyffredinol â’r Swyddfa

 • Cyfrifoldeb am ysgrifennu a chylchredeg cofnodion a nodion gweithredu o holl gyfarfodydd staff
 • Ateb y ffôn a gweithgareddau sy’n ei ddilyn
 • Archebu nwyddau – cynhyrchion traul / glanhau, cymorth cyntaf, defnyddiau celf
 • Paratoi anfonebau a derbynebau yn ôl yr angen
 • Derbyn a chofnodi taliadau oddi wrth ddefnyddwyr gwasanaeth a ariennir yn breifat
 • Cynorthwyo paratoi a darparu diwrnodau agored a digwyddiadau eraill.
 • Delio â gohebiaeth gan gynnwys trwy’r wefan / e-bost a sicrhau y cwblheir y gweithrediadau priodol yn ôl yr angen.
 • Delio ag ymwelwyr gan gynnwys trefnu ymweliadau
 • Diweddaru’r cyfryngau cymdeithasol a’r wefan
 • Ffeilio a chyfrifoldebau swyddfa cyffredinol eraill.

 

Cymorth i Ddefnyddwyr Gwasanaeth

 • Cwblhau a chyflwyno cofnodion presenoldeb wythnosol a chasglu cofnodion gweithgareddau defnyddwyr gwasanaeth.
 • Trefnu trafnidiaeth ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth yn ôl yr angen.
 • Drafftio llythyrau i ddefnyddwyr gwasanaeth (ee ceisiadau am wybodaeth ar gyfer cynlluniau gofal diweddaraf, nodion atgoffa, gwybodaeth gyffredinol am wasanaethau / taliadau).
 • Cynnal asesiadau risg ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth a phrotocolau
 • Gofyn am ddogfennau ar gyfer cynlluniau gofal yn dilyn adnabod anghenion / risgiau
 • Ymateb i ymholiadau oddi wrth ofalwyr, rhieni, gwasanaethau cymdeithasol ayyb.
 • Cynnal amserlenni defnyddwyr gwasanaethau i adlewyrchu newidiadau ym mhresenoldeb neu leoliadau.
 • Dilyn achosion o absenoldeb â galwadau ffôn – gyda chofnodion ysgrifenedig.
 • Rheoli gwaith papur ar gyfer ceisiadau cyfeirebau newydd
 • Wrth dderbyn gwybodaeth gyfeirebau, ei mewnbynnu i fas data taenlenni canolog
 • Diweddaru sesiynau croeso ar gyfer defnyddwyr gwasanaethau neu weithwyr cymorth.
 • Casglu gwybodaeth ar gyfer adolygiadau defnyddwyr gwasanaethau (oddi ar gofnodion dyddiol, mewnbwn o ddosbarthiadau, tynnu ac uwchlwytho lluniau o’r gweithgareddau)
 • Casglu a dosbarthu cylchlythyrau

Cymorth i Staff

 • Cynnal cofnodion staff a hyfforddi
 • Datblygu a chynnal gwaith papur croeso
 • Archebu rhaglenni hyfforddi priodol
 • Prosesi system gyflog
 • Cynnal taflenni amser a chofnodion TOIL
 • Cofnodi salwch a gwyliau
 • Cynnal rota’r staff
 • Rheoli asesiadau risg Covid
 • Archebu a rheoli citiau prawf Covid.
 • Creu a diweddaru rotâu glanhau Covid yn seiliedig ar newidiadau sifft staff
 • Prosesi gwiriadau DBS (gan gynnwys ar gyfer gwirfoddolwyr)
 • Archebu a dosbarthu gwisg
 • Ysgrifennu adroddiadau digwyddiad yn ôl yr angen
 • Cwblhau ffurflenni damwain yn ôl yr angen.

 

Cymorth i Wirfoddolwyr

 • Cynnal manylion cyswllt ar gyfer bob gwirfoddolwr
 • Cynnal rota gwirfoddolwyr
 • Paratoi a chyflwyno rhaglenni croeso i holl wirfoddolwyr
 • Mewnbynnu oriau gwirfoddolwyr i’r daenlen
 • Gyda’r Cydlynydd Gwirfoddolwyr ddatblygu a dosbarthu cylchlythyr gwirfoddolwyr.

 

Sgiliau a Phrofiadau Cynorthwyydd Gweinyddol

Angenrheidiol

 • Profiad gweinyddol da
 • Dealltwriaeth o systemau a gweithdrefnau rheoli swyddfeydd
 • Sgiliau rheoli amser rhagorol a’r gallu i aml-dasgio a blaenoriaethu gwaith.
 • Rhoi sylw i fanylion a sgiliau datrys problemau
 • Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig ardderchog
 • Sgiliau trefnu a chynllunio cryf
 • Cyfarwydd ag MS Office
 • Empathi ag amcanion a phwrpas yr elusen

Yn ddelfrydol

 • Yn siarad Cymraeg
 • Dealltwriaeth prosesau gwarchod data
 • Cefndir ym maes gofal
 • Diddordeb yn yr ardd.

 

Cyflog: £16544

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw canol dydd ar 31 Ionawr 2022

Os hoffech chi ymgeisio am y swydd, danfonwch CV a llythyr at hr@erlas.org