Swydd Wag – Gweithiwr Cymorth

Swydd Wag: Gardd Furiog Fictoraidd Erlas – Gweithiwr Cymorth

Dyma gyfle cyffrous i ymuno â thîm bach o staff proffesiynol ac ymrwymedig yng Ngardd Furiog Fictoraidd Erlas, Ffordd Bryn Estyn, Wrecsam (GFFE) sy’n darparu gwasanaeth gwerthfawr ar gyfer oedolion ag anabledd dysgu

Mae’r ardd wedi bod ar gau i’n defnyddwyr yn ystod y pandemig presennol. Wrth inni ail-agor yr ardd a’r gwasanaethau i’n defnyddwyr, rydyn ni’n ceisio sicrhau y bydd pawb yn ddiogel trwy gwrdd mewn grwpiau llai. I’n helpu ni i’w wneud hynny, rydyn ni wedi cael llety dros dro yn yr ardd a bellach yn recriwtio staff ychwanegol i hyrwyddo’r gwaith sy’n dod yn sgil gweithio mewn grwpiau llai mewn ardaloedd gwahanol yr ardd.

Rydyn ni’n chwilio am rywun â’r galluoedd canlynol, yn ddelfrydol a enillwyd trwy weithio gydag oedolion ag anabledd dysgu yn y gymuned:

  • Parch a goddefgar
  • Gweithio mewn timau – cydweithwyr, rheolwyr ac ymddiriedolwyr
  • Y gallu i weithio’n esmwyth â gwarchodwyr, gofalwyr, darparwyr gwasanaethau gofal
  • Meddwl creadigol – datblygu a darparu gweithgareddau newydd
  • Cyfathrebu – ar lafar ac ysgrifenedig, wyneb i wyneb a thrwy dechnoleg
  • Defnyddio technoleg – gan gynnwys Zoom, Skype, Microsoft Office ac iPads
  • Addasu i newid
  • Gweithio tu allan

Cytundeb am 12 mis yw hwn yn gweithio 37 awr yr wythnos gyda chyfnod prawf o 2 fis a chyflog o £17,489 y flwyddyn.

Bydd rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus gael gwiriad cofnodion troseddol manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Ceir rhagor o wybodaeth yn y disgrifiad swydd.

Os hoffech chi ymgeisio am y swydd, danfonwch CV a llythyr at hr@erlas.org. Dylech chi ddanfon 2 eirda, gan gynnwys un oddi wrth eich cyflogwr presennol neu ddiweddaraf. Dylai eich llythyr cynnwys esiamplau o sut rydych chi’n cwrdd â’r anghenion swydd a dangos gwerthoedd yn unol â rhai GFFE.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 28 Mai 2021 a disgwylir cynnal cyfweliadau yn ystod yr wythnos yn dechrau 31 Mai 2021

Ceir rhagor o wybodaeth am GFFE

Ar ein gwefan www.erlas.org

Facebook: https://www.facebook.com/erlasvwg

Trydar: @ErlasGarden

Instagram: @erlasvwg

You Might Also Like